Financial Information

Rok:

 

Financial structure 

WYBRANE DANE FINANSOWE BYTOM S.A. w tys.zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

185 636

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

14 244

Zysk (strata) brutto

14 511

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

11 109

Aktywa razem

106 876

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

41 493

Zobowiązania długoterminowe

1 553

Zobowiązania krótkoterminowe

39 940

Kapitał własny

65 024

Kapitał zakładowy

72 063

Liczba akcji

72 063 440

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcją

-

Copyright © 2009 Grupa Bytom

Realizacja: e-marka.pl