PL    EN

Spółka

Kontakt

Piotr Cisowski
tel.: (12) 646 78 00
relacjeinwestorskie@bytom.com.pl

Akcjonariat 

Osoba

Liczba   akcji      

Procent głosów na WZA

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (4)

12 608 000

17,50%

17,50%

FRM 4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Akcyjna

8 032 000

11,15%

11,15%

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (3)

7 100 000

9,85%

9,85%

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (1)

5 108 217

7,09%

7,09%

BZ WBK
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2)

6 490 000

9,01%

9,01%

Michał Wójcik - Prezes Zarządu

461 989

0,64%

0,64%

Jan Pilch - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 500 000

 0,69%

 0,69%

Pozostali

31 763 234

44,07%

44,07%

Ogółem akcje Bytom S.A.

 72 063 440

100,00%

 100,00%

(*) 

(1) na podstawie akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.06.2018 r.
NN Investment Partners TFI łącznie 5 funduszy: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Akcji, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Zrównoważony, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek

(2) na podstawie akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.06.2018 r.
BZ WBK łącznie 5 funduszy: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony, Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Arka Prestiż SFIO Subfundusz Prestiż Akcji Polskich, Arka Prestiż SFIO Subfundusz ALFA, Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

(3) na podstawie akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.06.2018 r.
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. łącznie 2 fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny

(4) na podstawie akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.06.2018 r.
Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łącznie 2 fundusze: Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Kapitał zakładowy Emitenta 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.063.440 (siedemdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) złotych i dzieli się na:

 • 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 • 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 • 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 • 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 • 669.508 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 • 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
 • 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
 • 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N.
 • 813.770 (osiemset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1zł.

 

Copyright © 2009 Grupa Bytom

Realizacja: e-marka.pl