PL    EN

Spółka

Kontakt

Dagmara Szczupak
tel.: (12) 646 78 00
relacjeinwestorskie@bytom.com.pl

Akcjonariat 

Osoba

Liczba   akcji      

Procent głosów na WZA

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

11 708 000

16,37%

16,37%

FRM 4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

8 032 000

11,23%

11,23%

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (1)

7 035 000

9,84%

9,84%

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2)

6 444 029

9,01%

9,01%

BZ WBK
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (3)

4 932 000

6,90%

6,90%

Michał Wójcik - Prezes Zarządu

1 461 969

2,04%

2,04%

Jan Pilch - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 500 000

 0,70%

 0,70%

Pozostali

31 412 515

43,92%

43,92%

Ogółem akcje Bytom S.A.

 71 525 513

100,00%

 100,00%

(*) 

(1) dotyczy akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.04.2016 r. Na akcje posiadane przez NN Fundusz Emerytalny składa się 6.975.000 akcji posiadanych przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz 60.000 akcji posiadanych przez Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny.            

(2) dotyczy akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.04.2016 r.                    
NN Investment Partners TFI łącznie 7 funduszy: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Akcji,  NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Zrównoważony, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Selektywny, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich

(3) dotyczy akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.04.2016 r.                    
BZ WBK TFI łącznie 4 fundusze: Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Kapitał zakładowy Emitenta 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 71.525.513 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzynaście) złotych i dzieli się na:

 • 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 • 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 • 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 • 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 • 669.508 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 • 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
 • 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
 • 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N.
 • 275.513 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1zł.

 

Copyright © 2009 Grupa Bytom

Realizacja: e-marka.pl