PL    EN

Akcje BYTOM na giełdzie

Kontakt

Piotr Cisowski
tel.: (12) 646 78 00
relacjeinwestorskie@bytom.com.pl

Historia operacji na akcjach 

Pierwsze notowanie

Pierwsze notowanie akcji Z.O. „Bytom” S.A. odbyło się na sesji giełdowej w dniu 5.01.1995r.

Podział akcji (tzw. split)

W dniu 19 kwietnia 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podziale akcji serii A.B,C,D,E,F,G i H poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł na 1 zł oraz zwiększenie liczby akcji z 3.000.000 do 30.000.000 sztuk.
Wysokość kapitału zakładowego spółki pozostała bez zmian.
W dniu 25 maja 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dokonała rejestracji podziału akcji serii A,B,C,D,E,F,G, i H poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł na 1 zł oraz zwiększenie liczby akcji z 3.000.000 do 30.000.000 akcji.

Dywidenda

Brak

Prawo poboru

Seria E – z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (3:1) dotyczy 2.500.000 akcji wprowadzonych do obrotu na GPW - 01.07 2005r.

Seria F – z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (3:1) dotyczy 4.940.280 akcji wprowadzonych do obrotu na GPW - 08.06.2006r.

Seria G - z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (2:1) dotyczy 9.880.560 akcji wprowadzonych  do obrotu na GPW - 02.03.2007r.

Seria I – z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (2:1) dotyczy 15.000.000 akcji wprowadzonych  do obrotu na GPW - 20.12.2007r.

Seria K – z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (2:1) dotyczy 669.508 akcji wprowadzonych  do obrotu na GPW - 23.01.2009r.

Kolejne emisje akcji

Akcje serii N

Akcje serii N zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 20/11/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2010 roku, na mocy której:
1)kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 20.000.000,00 zł,
2)podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii N w łącznej liczbie 20.000.000, o wartości nominalnej po 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł, przy czym cena emisyjna akcji serii N jest równa kwocie 1,00 zł za jedną akcję,
3)emisja akcji serii N jest przeprowadzana w formie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym akcje serii N mogły zostać zaoferowane wyłącznie podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, o których mowa w § 4 pkt 1) wskazanej wyżej uchwały.

W ramach subskrypcji prywatnej w dniu 17 stycznia 2011 roku zostały zawarte umowy o objęciu akcji serii N z Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna (10.208.000 akcji serii N), z FRM "4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo – Akcyjna (6.892.000 akcji serii N), z Panem Michałem Wójcikiem – Prezesem Zarządu (1.600.000 akcji serii N), z Panem Grzegorzem Koterwą – Wiceprezesem Zarządu (800.000 akcji serii N) oraz z Panem Janem Pilchem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej (500.000 akcji serii N).

 Akcje serii N zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.02.2011 r.

 W dniu 10.03.2011 roku nastąpiło wydanie odcinków zbiorowych akcji serii N w/w podmiotom.

Akcje serii L
Akcje serii L zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. w dniu 24 marca 2009 roku uchwały w sprawie: emisji 400,00 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na akcje BYTOM S.A. o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, na łączną kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
W dniu 24 kwietnia 2009 roku  Sąd Rejonowy w Katowicach-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4.000 tys. zł.
Przydział obligacji V serii zamiennych na akcje serii L BYTOM S.A. nastąpił w dniu 03 września 2009 roku. Ostatecznie inwestorom sprzedano 80 szt. Obligacji o wartości nominalnej 800 tys. zł.
W związku ze złożeniem przez obligatariuszy oświadczeń o zamianie 11 obligacji V serii na akcje serii L w dniu 13 września 2010 roku Zarząd BYTOM S.A. podjął uchwałę w sprawie wydania w zamian za obligacje V serii 110.000 akcji serii L. Spośród obligacji V serii 69 nie zostało zamienionych na akcje serii L.
W dniu 03 grudnia 2010 roku w Krajowym Depozycie nastąpiła rejestracja 110.000 akcji serii L spółki  BYTOM S.A. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji łączna liczba zarejestrowanych w KDPW akcji Spółki wynosi 50.610.000.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 110.000 akcji serii L spółki BYTOM S.A. odbyło się 03 grudnia 2010 roku.

W dniu 03.02.2011 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 110.000 zł w drodze emisji 110.000 akcji serii L

W związku ze złożeniem przez obligatariuszy oświadczeń o zamianie 64 obligacji V serii na akcje serii L w dniu 8 marca 2011 roku Zarząd BYTOM S.A. podjął uchwałę w sprawie wydania w zamian za obligacje V serii 640.000 akcji serii L.

Spośród obligacji V serii 5 obligacji nie zostało zamienionych na akcje serii L.

Akcje serii M
Akcje serii M zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 3 grudnia 2009 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna Akcji wyniosła 1,00 (jeden) złoty.
W czasie trwania subskrypcji złożono zapisy na 4.500.000 akcji. Inwestorzy objęli akcje o wartości 4.500.000 zł .Akcje serii M zostały zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.02.2010r. Asymilacja akcji serii M z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wprowadzenie akcji serii M  do obrotu odbyło się 23 czerwca 2010 r.

Akcje serii K
Akcje serii K zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 29 maja 2008 roku uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji w formie oferty publicznej nie więcej niż 22.665.246 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 15 lipca 2008 roku. Cena emisyjna akcji wyniosła 1 zł. W czasie trwania subskrypcji złożono zapisy na 669.508 akcji, w tym na 604.629 akcji w ramach zapisów podstawowych, 14.065 akcji w ramach zapisów dodatkowych i 50.814 akcji w ramach zapisów inwestorów wytypowanych przez Zarząd Emitenta. Inwestorzy objęli akcje o wartości 669.508 zł. Akcje serii K zostały zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.12.2008
Asymilacja akcji serii K z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 23 stycznia 2009 r.

Akcje serii J
Akcje serii J zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 18 października 2007 roku uchwały o podwyższeniu kapitału Spółki w drodze emisji 5.000.000 akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wyniosła 3,50 zł. Akcje serii J oferowane były w dwóch transzach – Transzy Dużych Inwestorów (4.500.000 akcji) oraz w Transzy Otwartej (500.000 akcji). W czasie trwania subskrypcji nie złożono zapisów w Transzy Dużych Inwestorów, natomiast w Transzy Otwartej (do której przesunięto 4.500.000 akcji z Transzy Dużych Inwestorów) złożono zapisy na 330.492 akcje, które przydzielono inwestorom w dniu 29 lutego 2008 roku. Akcje serii J zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4.04.2008r.  Asymilacja akcji serii J z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się w dniu 23 kwietnia 2008 roku.

Akcje serii I
Akcje serii I zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 19 kwietnia 2007 roku uchwały o podwyższeniu kapitału Spółki o kwotę 15.000.000 zł w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wyniosła 1 zł. W czasie trwania subskrypcji złożono zapisy na 200.432.177 akcji (14.756.150 akcji w zapisach podstawowych i 185.676.027 akcji w zapisach dodatkowych). 15.000.000 akcji serii I zostało przydzielonych inwestorom w dniu 23.10.2007r. Akcje serii I zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 listopada 2007r.. Asymilacja akcji serii I z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się w dniu 20 grudnia 2007 roku.

Split akcji
W dniu 19 kwietnia 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podziale akcji serii A.B,C,D,E,F,G i H poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł na 1 zł oraz zwiększenie liczby akcji z 3.000.000 do 30.000.000 sztuk.
Wysokość kapitału zakładowego spółki pozostała bez zmian.
W dniu 25 maja 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dokonała rejestracji podziału akcji serii A,B,C,D,E,F,G, i H poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł na 1 zł oraz zwiększenie liczby akcji z 3.000.000 do 30.000.000 akcji.

Akcje serii H
Akcje serii H zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 358.320 zł w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru skierowanej imiennie do członków Zarządu Emitenta. Cena emisyjna akcji wyniosła 10 zł. Akcje serii H zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.12.2006r.
Asymilacja akcji serii H z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się w dniu 7 marca 2007 roku.

Akcje serii G
Akcje serii G zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 9.880.560 zł. w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wyniosła 10 zł. W czasie trwania subskrypcji złożono zapisy na 6.868.491 akcji (947.378 akcji w zapisach podstawowych i 5.921.113 akcji w zapisach dodatkowych). 988.056 akcji serii G zostało przydzielonych inwestorom w dniu 20.12.2006r. a asymilacja akcji serii G z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się w dniu 2 marca 2007 roku.

Akcje serii F
Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 3grudnia 2005 roku uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 4 940 280 zł w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wyniosła 10 zł. W czasie trwania subskrypcji złożono zapisy na 2.730.338 akcji (443.381 akcji w zapisach podstawowych i 2.286.957 akcji w zapisach dodatkowych). 494.028 akcji serii F zostało przydzielonych inwestorom w dniu 9.03.2006r., a asymilacja akcji serii F z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się w dniu 8 czerwca 2006 roku.

Akcje serii E
Akcje serii E zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 2.500 tys. zł w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wyniosła 10 zł. W czasie trwania subskrypcji złożono zapisy na 311.794 akcje (171.192 akcje w zapisach podstawowych i 140.602 akcji w zapisach dodatkowych). 250.000 akcji serii E zostało przydzielonych inwestorom w dniu 11.04.2005r., a asymilacja akcji serii E z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się w dniu 1 lipca 2005 roku.

Akcje serii D
Akcje serii D zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 6 czerwca 2005 roku uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 5.500 tys. zł w drodze publicznej subskrypcji. Cena emisyjna akcji wyniosła 12 zł. Akcje serii D oferowane były w dwóch transzach – Transzy DuŜych Inwestorów (300.000 akcji) oraz w Transzy Małych Inwestorów (250.000 akcji). W trakcie trwania zapisów w transzy Dużych Inwestorów w dniach 11-12 lipca 2005r. został złożony zapis na 150.000 akcji. W dniu 13 lipca 2005 roku akcje te zostały przydzielone Dużym Inwestorom, a pozostałe 150.000 akcji z Transzy Dużych Inwestorów przesunięto do Transzy Małych Inwestorów, w której ostatecznie oferowanych było 400.000 akcji. W Transzy Małych Inwestorów złożono zapisy na 130.712 akcji, które przydzielono Inwestorom w dniu 5 sierpnia 2005 roku. Ogółem w obu transzach złożona zapisy na 280.712 akcji. Z dniem 22.11.2005r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał rejestracji 280.712 akcji serii D oraz dokonał asymilacji akcji serii D z 1.201.372 akcjami Z.O. „Bytom” S.A. notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

Akcje serii C
Akcje serii C zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 5.000 tys. zł. Cena emisyjna akcji wyniosła 15 zł.
Akcje serii C były oferowane w drodze subskrypcji otwartej Wierzycielom Emitenta, posiadającym bezsporne wierzytelności według stanu na dzień 29 grudnia 2004 roku.
W czasie trwania subskrypcji złożono zapisy na 201.372 akcje, które przydzielono inwestorom w dniu 7 kwietnia 2005 roku.
Asymilacja akcji serii C z akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się w dniu 1 lipca 2005 roku.

Akcje serii B
Akcje serii B zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. w dniu 31 maja 1996 roku uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 2.500 tys. zł w drodze publicznej subskrypcji, z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji. Cena emisyjna akcji wyniosła 27 zł. Dnia 20.01.1997 roku akcje serii B zostały zasymilowane z akcjami serii A.

Akcje serii A
Akcje serii A w liczbie 500.000 szt. zostały wyemitowane w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, co nastąpiło w dniu 28.11.1990 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego Kancelarię Notarialną Nr 18 w Warszawie, przy ul. Długiej 29 (rep. A nr X-1201/90). Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział X Gospodarczo-Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu Spółki do rejestru handlowego z dniem 12.12.1990 r. Wartość nominalna akcji i ich cena emisyjna wyniosła 10 zł.

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

03-12-2010 wprowadzono do obrotu 110.000 akcji serii L
23-06-2010 wprowadzono do obrotu 4.500.000 akcji serii M
23-01-2009 wprowadzono do obrotu 669.508 akcji serii K
23-04-2008 wprowadzono do obrotu 330.492 akcji serii J
20-12-2007 wprowadzono do obrotu 15.000.000 akcji serii I
07-03-2007 wprowadzono do obrotu 358.320 akcji serii H
02-03-2007 wprowadzono do obrotu 9.880.560 akcji serii G
08-06-2006 wprowadzono do obrotu 4.940.280 akcji serii F
01-07-2005 wprowadzono do obrotu 2.500.000 akcji serii E
22-11-2005 wprowadzono do obrotu 2.807.120 akcji serii D
01-07-2005 wprowadzono do obrotu 2.013.720 akcji serii C
20-01-1997 wprowadzono do obrotu 2.500.000 akcji serii B
05-01-1995 wprowadzono do obrotu 5.000.000 akcji serii A

Wezwania

Brak

Przymusowy wykup

Brak

Copyright © 2009 Grupa Bytom

Realizacja: e-marka.pl