PL    EN

Informacje finansowe

Kontakt

Piotr Cisowski
tel.: (12) 646 78 00
relacjeinwestorskie@bytom.com.pl

Rok:

 

Informacje finansowe

Dane finansowe 2011-2017

Informacje finansowe 

WYBRANE DANE FINANSOWE BYTOM S.A. w tys.zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

130 823

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

14 333

Zysk (strata) brutto

13 500

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

12 504

Aktywa razem

73 199

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

33 532

Zobowiązania długoterminowe

907

Zobowiązania krótkoterminowe

32 029

Kapitał własny

39 667

Kapitał zakładowy

71 250

Liczba akcji

71 250 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcją

-

Copyright © 2009 Grupa Bytom

Realizacja: e-marka.pl